Vilka är Guds barn?
Vi kristna tror att den enda vägen till Gud och paradiset är genom Guds son Jesus Kristus son som dog och tog straffet för mänsklighetens synder och brott och återuppstod. Vi tror att Jesus lever idag och söker vid Faderns högra hand i himlen. Jesu vänner kommer att frikännas på Guds stora dommedag. Så vem är verkligen Jesus Kristus vänner? En muntlig bekännelse leder inte nödvändigtvis till äkta vänskap eller tro på Jesus. Om bekännelsen är utan uppriktighet i hjärtat, betyder det egentligen ingenting. Härtats outtalade, tysta bekännelsen som manifesteras i det dagliga livet talar förmodligen högre än läpparnas bekännelse inför Jesus. Han känner av ett släktskap, vilka människor som tillhör honom. Det är möjligt att bekänna Jesus som Herre och frälsare utan att egentligen tro på honom, tillhöra honom eller behålla honom som Herre. Många människor lever på detta sätt med en falsk relation till Jesus.
Samtidigt är det möjligt att faktiskt tillhöra Jesus utan att vara medveten om detta. Hjärtats tysta bekännelse som manifesteras i det dagliga livet visar släktskapet med honom. Gud har sitt folk lite överallt, inte bara bland bekännande kristna.

Gud har visat mig i drömmar att flera av mina ateistiska släktingar tillhör honom.
Gud har också i en dröm visat mig en äldre kristen kvinna som kommer att lämnas kvar när församlingen tas upp till himmelen.


Bibeltexten nedan visar att många människor som inte bekänner sig som kristna faktiskt är vän med Jesus och tillhör honom.
Vakna upp kyrkan! Var inte fientlig mot ateister eller människor av andra religioner. Älska din bror / syster / granne.


Och inför honom ska församlas alla folk
Och inför honom ska församlas alla folk och han ska skilja dem från varandra, såsom en herde skiljer fåren ifrån getterna.
Och fåren ska han ställa på sin högra sida, och getterna på den vänstra.
Därefter ska Konungen säga till dem som stå på hans högra sida: 'Kom, ni min Faders välsignade, och ta i besittning det rike som är tillrett åt er från världens början.
För jag var hungrig, och ni gav mig att äta; jag var törstig, och ni gav mig att dricka; jag var hemlös, och ni gav mig härbärge,
naken, och ni klädde mig; jag var sjuk, och ni besökte mig; jag var i fängelse, och ni kom till mig.'
Då ska de rättfärdiga svara honom och säga: 'Herre, när såg vi dig hungrig och gav dig mat, eller törstig och gav dig att dricka?
Och när såg vi dig hemlös och gav dig härbärge, eller naken och klädde dig?
Och när såg vi dig sjuk eller i fängelse och kom till dig?'
Då ska Konungen svara och säga till dem: 'Sannerligen säger jag er: Vadhelst ni har gjort mot en av dessa mina minsta bröder, det har ni gjort mot mig.'
Därefter ska han också säga till dem som står på hans vänstra sida: 'Gå bort ifrån mig, ni förbannade, till den eviga elden, som är tillredd åt djävulen och hans änglar.
För jag var hungrig, och ni gav mig inte att äta; jag var törstig, och ni gav mig inte att dricka;
jag var hemlös, och ni gav mig inte härbärge, naken, och ni klädd mig inte, sjuk och i fängelse, och ni besökte mig inte.'
Då ska också de svara och säga: 'Herre, när såg vi dig hungrig eller törstig eller hemlös eller naken eller sjuk eller i fängelse och tjänade dig inte?'
Då ska han svara dem och säga: 'Sannerligen säger jag er: Vadhelst ni inte har gjort mot en av dessa minsta, det har ni ej heller gjort mot mig.'
Och dessa ska då då bort till evigt straff, men de rättfärdiga till evigt liv.»
Matteus 25:32-46


Alla som kallar sig kristna tillhör inte Gud
Många som tror att de tillhör Jesus tillhör egentligen inte honom. De är inte hans lärjungar. De har inte älskat sin bror / syster / granne utan enbart levt för sitt eget bästa, sin egen ära. Dessa människor kommer att avvisas av Jesus Kristus. Andra människor som inte vet att de tillhör Jesus, de tillhör faktiskt honom. Varför? Deras liv vittnar om en relation med Jesus.
Gud har visat mig i drömmar att några av mina ateistiska släktingar faktiskt tillhör honom.
Läs nedan vad Bibeln säger kommer att hända på Guds stora dommedag.

Tillhör jag Gud?
Jag har just nu fruktansvärd själsvånda angående min egen frälsning, andlig kamp. Gud har visat mitt inre för mig såsom det faktiskt är. Han ser allt som jag själv inte ser, bland annat mycket arrogans, högmod och egoism. Allt sånt hatar Gud och det med all rätt. Jag har inget alls att skryta med inför Gud. Frälsningen beror helt och hållet på Guds godhet och Jesus kärlek, död och uppståndelse. Gud vredgas över orätten, högfärden, stoltheten. Frälsning har jag inte förtjänat. Den beror på Guds godhet, på Jesus renhet och kärlek. Vi får inte se ner på andra människor. Eftersom Gud älskar oss trots vår ondska måste också vi älska varandra, vi måste älska alla. Vi är kallade att älska alla människor.


Seeking Wisdom Ministries - A SHORT time to make a HUGE Decision!
https://www.youtube.com/watch?v=IoL-ppH_bHE

Seeking Wisdom Ministries - Are you prepared for what’s coming?
https://www.youtube.com/watch?v=eVAcW9pccRc

Seeking Wisdom Ministries - Word from Jesus “Who are you living for?”
https://www.youtube.com/watch?v=ZUB8EYcmC_s&t=56s

 

Do you belong to Jesus?
https://www.gracegems.org/C/do_you_belong_to_jesus.htm

 

Jesus sermon on the mount
https://www.youtube.com/jesus+sermon+on+the+mount

 

Bibelord för att stärka tron

 

genom honom är vi frälsta genom hans blod

Så gränslöst älskar han oss, att han har tagit bort alla våra synder genom sin Sons blod, och genom honom är vi frälsta. Han har låtit sin nåds rikedom strömma ner över oss, och han förstår oss så väl och vet alltid vad som är bäst för oss. Gud har för oss avslöjat sin hemliga plan att sända Kristus ? den plan som han av barmhärtighet fattade beslut om för länge sedan. När tiden är inne ska han föra oss alla tillsammans var vi än befinner oss, i himlen eller på jorden, för att vara hos Kristus i evighet. Vi är från början utvalda till att tillhöra Kristus i överensstämmelse med vad Gud redan för länge sedan bestämt. Vi är alltså Guds barn och ska ärva hans rikedomar. Guds syfte med detta var att vi judar, som var de första att tro på Kristus, skulle lovprisa honom och ge honom äran för allt det underbara han gjort för oss. Alla ni andra har också lyssnat till sanningens ord - de goda nyheterna om hur man blir frälst ? och ni tror på Kristus. Därför har Gud satt sin stämpel på er, som ett bevis på att ni tillhör Kristus. Det skedde när ni tog emot den helige Ande, som för länge sedan hade blivit lovad till alla kristna. Hans närvaro inom oss är Guds garanti för att han verkligen ska ge oss allt som han har lovat. Andens stämpel på oss betyder att Gud redan har köpt oss, och att han garanterar att han ska föra oss hem till sig. Detta är ännu ett skäl för oss att lovprisa vår underbare Gud.
Efesierbrevet 1:7-14

 

Gud utvalde det svaga i världen

I stället har Gud medvetet valt att använda sig av dem som inte har något att komma med, för att de människor som världen räknar med ska komma i skuggan. Han har valt en plan som världen ser ner på och förlöjligar just för att förbigå dem som tror att de är något. Ingen ska någonsin kunna skryta med något inför Gud. För det är bara tack vare Gud som ni har liv i Kristus Jesus. Genom vår gemenskap med honom har vi tillgång till Guds egen vishet, rättfärdighet och helighet. Jesus offrade sig själv för oss och köpte oss därmed fria. Som Skriften säger: Om någon vill skryta, så ska han bara skryta med vad Herren har gjort.1 1 Korinthierbrevet 1:27-31

 

älska varandra

 Ett nytt bud ger jag er, att ni skall älska varandra. Så som jag har älskat er skall också ni älska varandra. 35 Om ni har kärlek till varandra, skall alla förstå att ni är mina lärjungar."
Johannes 13:34-35

 

bli som barn

I samma ögonblick kom lärjungarna fram till Jesus och frågade: "Vem är störst i himmelriket?" Då kallade han till sig ett barn och ställde det mitt ibland dem  och sade: "Amen säger jag er: Om ni inte omvänder er och blir som barn, kommer ni inte in i himmelriket. Den som ödmjukar sig som detta barn, han är den störste i himmelriket.
Matteus 18:1-4

 

Ve er, skriftlärda och fariseer!

Ve er, skriftlärda och fariseer, ni hycklare! Ni ger tionde av mynta, dill och kummin men försummar det som är viktigast i lagen: rätten, barmhärtigheten och troheten. Det ena borde ni göra utan att försumma det andra.
Matteus 23:23

 

"de som inte ser skall se och för att de som ser skall bli blinda.”

Jesus sade: "Till en dom har jag kommit i världen, för att de som inte ser skall se och för att de som ser skall bli blinda." Några fariseer som var med honom hörde detta och sade: "Inte är väl också vi blinda?" Jesus sade: "Om ni vore blinda skulle ni inte ha någon synd. Men nu säger ni att ni ser. Därför står er synd kvar.
Johannes 9:39-41

 

Ta ditt kors och följ mig.

Jesus sade till sina lärjungar: "Om någon vill följa mig, skall han förneka sig själv och ta sitt kors på sig och följa mig.
Matteus 16:24

 

avstå från allt

På samma sätt kan ingen av er vara min lärjunge, om han inte avstår från allt han äger.
Lukas 14:33

 

Var vakna

Spänn därför bältet om livet och var vakna och sätt ert hopp helt och fullt till den nåd som skall komma er till del, när Jesus Kristus uppenbaras.
1 Petrusbrevet 1:13

 

Om ni verkligen står fasta och väl grundade i tron

Också ni som en gång var främmande för Gud och genom ert sinnelag och genom era onda gärningar hans fiender, också er har han nu försonat med sig, närhan i sin jordiska kropp led döden. Han vill låta er träda fram inför sig heliga, fläckfria och oförvitliga, om ni verkligen står fasta och väl grundade i tron och inte låter er rubbas från hoppet i det evangelium som ni har hört och som har predikats för allt skapat under himlen och som jag, Paulus, har blivit satt att tjäna.
Kolosserbrevet 1:21-23

 

Andens sinne är liv och frid

Köttets sinne är död, men Andens sinne är liv och frid. Köttets sinne är fiendskap mot Gud. Det underordnar sig inte Guds lag och kan det inte heller. De som följer sin syndiga natur kan inte behaga Gud.
Romarbrevet 8:6-8

 

Jag ska lägga min lag i deras inre och skriva den i deras hjärtan.

Nej, detta är förbundet som jag efter denna tid ska sluta med Israels hus, säger Herren:
Jag ska lägga min lag i deras inre och skriva den i deras hjärtan.
Jag ska vara deras Gud, och de ska vara mitt folk.
Jeremia 31:33

 

De visar att det som lagen kräver är skrivet i deras hjärtan

Alla som har syndat utan lag ska också gå under utan lag, och alla som har syndat under lagen ska dömas genom lagen  Det är inte lagens hörare som är rättfärdiga inför Gud, utan lagens görare ska förklaras rättfärdiga.
För när hedningar som inte har lagen av naturen gör vad lagen befaller, då är de sin egen lag trots att de saknar lagen. De visar att det som lagen kräver är skrivet i deras hjärtan. Om detta vittnar också deras samveten och tankar som sinsemellan anklagar eller till och med försvarar dem.  Det ska visa sig på den dag då Gud dömer det som är fördolt hos människorna, allt enligt det evangelium jag fått genom Jesus Kristus.
 
 

Jude är man i sitt inre, och hjärtats omskärelse sker genom Anden och inte genom bokstaven

Jude är man ju inte till det yttre, inte heller är omskärelsen något yttre på kroppen.  Jude är man i sitt inre, och hjärtats omskärelse sker genom Anden och inte genom bokstaven. Då får man sitt beröm inte av människor utan av Gud.
 

God of Trinity - Say His Name: The Lord Sebaot

 https://www.thebiblejourney.org/biblejourney2/48-the-jewish-world-of-the-old-testament/the-names-of-the-god-of-israel

Läs Bibeln online här!
Läs Bibeln online här!