Den gamla förbundet har upphört.
Jesus Kristus är källan till evig frälsning för alla som lyder honom (Hebreerbrevet 5). Han håller sitt prästadöme permanent. Han är fulländad kärlek, medkänsla, helighet och renhet.
Mer utvalda Bibelord från Hebreerbrevet. Valda predikningar och vittnesbörd.

Sammanställt av: Carl Grinde Datum: 1 April 2015
Även återgiven text från länkade sidor
Uppdaterad 20 April 2015


Jesus tillät att de orättvist dömde honom och avrättade honom. Han steg frivilligt in i rollen som oskyldigt åtalad, oskyldigt dömd. Han var helt oskyldig till brott, han är helig och ren. Även Pilatus förstod att han var oskyldig. Genom rättsprocessen, domen, tortyren, avrättningen och sedan uppståndelsen har Jesus makt att förlåta synder, eftersom han själv tillhör de som själva lidigt väldigt svårt. Han har även makt att ge evigt liv. Detta kan bli givet åt dig om han får vara din Herre men även din vän.


Under sitt liv på jorden uppsände han med höga rop och tårar enträgna böner till den som kunde rädda honom från döden, och han blev bönhörd därför att han böjde sig under Guds vilja. Fast han var son lärde han sig lyda genom att lida, och när han hade fullkomnats blev han för alla som lyder honom den som bringar evig frälsning, av Gud kallad överstepräst, en sådan som Melkisedek.
Hebreerbrevet 5:7-10


Därmed upphävs den tidigare bestämmelsen för att den var svag och till ingen nytta – lagen har ju inte gett fullkomlighet åt något – men i stället får vi något bättre, ett hopp som närmar oss till Gud. Till detta kommer Guds ed. De andra blev präster utan någon ed, men Jesus blev präst genom en ed av den som säger till honom: Herren har svurit en ed som han inte skall bryta: Du är för evigt präst. Detta visar hur överlägset det förbund är som Jesus har gått i god för. Vidare har de andra prästerna blivit fler och fler därför att döden satte en gräns för deras tjänst. Men eftersom han är till i evighet behåller han för alltid sitt prästämbete. Så kan han också nu och för all framtid rädda dem som nalkas Gud genom honom, eftersom han alltid lever och kan vädja för dem. En sådan överstepräst var det vi behövde: en som är helig, oskyldig, obefläckad, skild från syndare, upphöjd över himlarna. Han måste inte som de andra översteprästerna dagligen offra först för sina egna synder och sedan för folkets. Det gjorde han en gång för alla när han offrade sig själv. Lagen förordnar överstepräster med mänskliga svagheter, men den ed som avlöser lagen har insatt en som är son och har nått evig fullkomlighet.
Hebreerbrevet 7:18-28


Nej, detta är det förbund som jag ska sluta med Israels hus i kommande dagar, säger Herren: Jag ska lägga mina lagar i deras sinnen, och i deras hjärtan ska jag skriva dem, och jag ska vara deras Gud, och de ska vara mitt folk. Då ska den ene medborgaren aldrig behöva undervisa den andre, inte den ene brodern den andre och säga: 'Lär känna Herren'; ty de ska alla känna mig, från den minsta bland dem till den största. För jag ska i nåd förlåta deras missgärningar, och deras synder ska jag aldrig mer komma ihåg.» När han säger »ett nytt förbund», har han därmed givit till känna att det förra är föråldrat; men det som föråldras och bliver gammalt, det är nära att försvinna.
Hebreerbrevet 8:10-13


Men nu har Kristus trätt fram som överstepräst för det goda som ska komma. Han har gått genom det större och fullkomligare tält som inte är gjort av människohand, det vill säga inte tillhör denna världen. Och med sitt eget blod, inte med blod av bockar och kalvar, har han en gång för alla trätt in i helgedomen och vunnit befrielse åt oss för evigt. Om nu blod av bockar och tjurar och stänk av askan från en kviga helgar de orena så att de blir rena i yttre mening, hur mycket mer måste då inte blodet från Kristus, som i kraft av evig ande har framburit sig själv som ett felfritt offer åt Gud, rena våra samveten från döda gärningar så att vi kan tjäna den levande Guden.
Hebreerbrevet 9:11-14


För Kristus har inte gått in i ett allraheligaste som är gjort med händer, och som endast är en efterbildning av det sannskyldiga, utan han har gått in i själva himmelen, för att nu träda fram inför Guds ansikte, oss till godo. Ej heller har han gått ditin, för att många gånger offra sig själv, såsom översteprästen år efter år går in i det allraheligaste, med blod som inte är hans eget. Han hade annars måst lida många gånger allt ifrån världens begynnelse. I stället har han uppenbarats en enda gång, nu vid tidernas ände, för att genom offret av sig själv utplåna synden. Och såsom det är människorna förelagt att en gång dö och sedan dömas, så ska Kristus, sedan han en gång har blivit offrad för att bära mångas synder, för andra gången, utan synd, låta sig ses av dem som bida efter honom, till frälsning. förbund.
Hebreerbrevet 9:24-28


För omöjligt är att tjurars och bockars blod skulle kunna borttaga synder. Därför säger han vid sitt inträde i världen: »Slaktoffer och spisoffer begärde du inte, men en kropp beredde du åt mig; i brännoffer och syndoffer fann du inte behag. Då sa jag: 'Se, jag kommer, i bokrullen är skrivet om mig, för att göra din vilja, o Gud.'»
Hebreerbrevet 10:4-7


säger han vidare: »Se, jag kommer för att göra din vilja.» Så tar han bort det förra, för att sätta det andra i stället. Och i kraft av denna vilja har vi blivit helgade, därigenom att Jesu Kristi kropp en gång för alla har blivit offrad.
Hebreerbrevet 10:9-10


För om vi med berått mod syndar, sedan vi har mottagit kunskapen om sanningen, så återstår inte mer något offer för våra synder, utan endast en förskräcklig väntan på dom och glöden av en eld som ska förtära motståndarna.
Hebreerbrevet 10:26-27


Jag såg en vision av Jesus och han är verklig
https://www.youtube.com/watch?v=aZh20Zgm6gw

Min vision av Jesus (som han såg ut när han vandrade på jorden)
https://www.youtube.com/watch?v=RlMq7nFyYec

Retro predikan Serier- Jesus livets bröd (ZOAY)
https://www.youtube.com/watch?v=NYQi2drJSLc

Ett bibliskt alternativ till syndarens bön av Paul Washer
https://www.youtube.com/watch?v=_9hd3pV2VxU

Chockerande budskap från Jesus till John Mulinde
https://www.youtube.com/watch?v=Njt8Vvs5kyI

John Mulinde profetiskt ord för America- FULL VIDEO
https://www.youtube.com/watch?v=rUmM5NSBNxw

John Mulinde Desperat Bön - World Trumpet Ministries
https://www.youtube.com/watch?v=DHmFhXP0K6s

Myles Munroe: tio Attityder för ledarutveckling
https://www.youtube.com/watch?v=mrXKCQfm8Gg

Egenskaperna hos kungen - Dr Myles Munroe
https://www.youtube.com/watch?v=SPc138No2a8&list=RD2XfI3cl_21c&index=7

Hur att säkert veta att du inte kommer till helvetet (Paul Washer)
https://www.youtube.com/watch?v=0pgkH9282KY

"Religion som sänder dig till helvetet!" av Paul Washer
https://www.youtube.com/watch?v=cosxzl41E9E

Någon knackar på din dörr
https://www.youtube.com/watch?v=eHeDtP2PhnM&spfreload=1

Klart Bevis Gud! vår enda Skaparen! Du måste se detta
https://www.youtube.com/watch?v=LWWFf8G3BKI

PreciousTestimonies
https://www.youtube.com/channel/UCUFfRr75RtMmT3ArGNZeZgg

Folk som talade med Gud. Fantastiska historier.
https://www.youtube.com/watch?v=9XdGruC2qw0

Barn och Hus i himlen - Richard Sigmund # 2 (nära döden upplevelse efter MVA)
https://www.youtube.com/watch?v=3A4U9cgbeqU

Hur mycket älskar du Jesus?
https://www.youtube.com/watch?v=OvxqIjhWg78

Hur man blir frälst, att bli kristen
Tro på vad Jesus Kristus gjorde för dig på korset, att han är Guds levande son, att han dog för dina synder och uppstod från döden. Säg högt med din mun att han är Guds levande son, att han dog för dina synder och uppstod från döden. Bekänn honom som din Herre. Detta är det stora steget. Men som ett resultat av detta, om du bekänner Jesus som din Herre är det naturligt att du försöker leva efter hans bud och även ber om förlåtelse för det saker som du har gjort fel i ditt liv, dina synder. Guds son och Gud själv skall förlåta dig om din bön är ärlig.
Bli döpt i Jesu namn om du inte redan är döpt.
Om du inte kan prata så tänk bara orden, Gud hör dig.

 

Läs Bibeln online här!
Läs Bibeln online här!